فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» گزارش کارآموزی برق کشی ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

اﻣﺮوزه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻳﻖ را  به حداقل برساند و همچنین ﺑﺮاي اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد  . برای تشخیص حرکت از اثرات سه ﮔﺎﻧﻪ آن ﻳﻌﻨﻲ دود ﺣﺮارت و ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  . . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ در  دو ﻧﻮع ﻋﺎدي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اند.

دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

 


نوامبر 20th, 2014 | | دسته : تاسیسات
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر