» ضرر میدان های مغناطیسی بر انسان

مهندس +1 یادت نره !