فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» خرید طرح های توجیهی ارزان قیمت

خرید طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن

‫ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ, در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬

موضوع طرح توجیهی : بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ:

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮاﻧﻮل از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﻳﻠﻮن 300 تن

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﻧﺎﻳﻠﻜﺲ و ﭼﺎپ روي آن‬ 150 تن

اشتغال زایی برای 18 نفر

قیمت طرح توجیهی : 1500 تومان (ارزان تر از تمامی فروشگاه های مشابه )

طرح توجیهی بازیافت پلاستیک


آگوست 22nd, 2013 | | دسته : بازیافت
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر