» جزوه ی آمار و احتمال مهندسی

مهندس +1 یادت نره !