فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» جزوه سیستم اعلان حریق

دانلود جزوه ی آشنایی با سیستم اعلام حریق

اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ واکثرا ﺗﻮﺳﻂ‬  ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺑه ﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎﻳﺪ.‬
‫• در اکﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮان از وﻗﻮع ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.‬
• و در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ از ﮔﺴﺘﺮش ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.‬

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق


آگوست 24th, 2013 | | دسته : تاسیسات
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر