فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» تولیدی رینگ خودرو

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﻨﮓ ﺧﻮدرو‬

نام محصول تولیدی: تولید رینگ چرخ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح : 160 هزار عدد در سال

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد‬ : اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري و واﻧﺖ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪه : ورق ﻓﻮﻻدي– رﻧﮓ- ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

اشتغال زایی : 45 نفر

قیمت طرح توجیهی : 1600 تومان(ارزانتر از تمامی فروشگاه های دیگر )

طرح توجیهی رینگ خودرو

طرح توجیهی رینگ خودرو


آگوست 24th, 2013 | | دسته : طرح تولیدی
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر