» تخمین تلفات در شبکه های توزیع برق

مهندس +1 یادت نره !