فروشگاه دی وی دی اسکای داک

» انواع فرضیه

دانلود مقاله فرضیه

فرضیه بیانیه ای است درباره ی روابط بین دو یا چند متغیر که برای پاسخ به سوالات پژوهش پیشنهاد می شود. یک فرضیه یک جمله ی خبری است که نتایج مورد انتظار را پیش بینی می کند. به عبارت دیگر فرضیه به توضیح یا پیش بینی رابطه یا تفاوت بین دو یا چند متغیر می پردازد و نتایج مورد انتظار از یک بررسی را بیان می کند.

پژوهش های تجربی سعی در کنترل همه ی شرایط مرتبط دارند که حوادث مورد بررسی تعیین می شود و سپس اثرات آن زمانی که شرایط دستکاری می شود، مورد مشاهده قرار می گیرد. در ساده ترین آن تغییرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد مشاهده قرار می گیرد. به عنوان مثال روابط علت و معلولی. هر چند آزمایش را می توان برای کشف یک رویداد خاص انجام داد، آن ها نیاز به فرضیه ی صورت بندی شده به منظور تعیین متغیرهای مورد آزمایش و چگونگی کنترل و اندازه گیری آن ها در ابتدای تحقیق دارند (Walliman, 2011,p.11). بنابراین فرضیه ها در بررسی هایی که روابط علت و معلولی را در بر می گیرند ضرورت می یابند. پژوهش های تجربی عموما فرضیه دارند به دلیل ماهیت این نوع پژوهش ها، پژوهشگر می تواند بگوید از نتایج تجربه چه انتظاراتی دارد.

فرضیه

فرضیه


ژانویه 23rd, 2014 | | دسته : مقاله و پایان نامه
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر