» اضافه ولتاژ ناشی از پدیده رزونانس

مهندس +1 یادت نره !