» آشکارسازی خطا و تشخیص عیوب در سیستمها

مهندس +1 یادت نره !