» آزمايش عايقي پست گازي 400 كيلوولت در محل نصب

مهندس +1 یادت نره !