آشنایی مقدماتی با دوربین های مداربسته

مقاله آموزشی دوربین های مدار بسته که اکنون روی سایت قرار گرفته و می توانید با لینک مستقیم دانلود کنید از مجموعه ی آموزشی آنچه یک مهندس برق باید بداند انتخاب شده است . که کل مجموعه ی آنچه یک مهندس برق باید بداند را می توانید از اینجا دانلود کنید که حاوی بیش از صدها فایل های آموزشی در زمینه های مختلف برق و الکترونیک می باشد. امروزه به دلیل ویژگی های مهمی که دوربین های مدار بسته دارند موارد کاربرد آنها بسیار افزایش یافته و حتی این دستگاه ها را در مغازه کوچک تا بزرگترین تولیدی ها مدارس و … می توان مشاهده کرد.

آشنایی با دوربین مداربسته

در این مقاله ای که روی سایت قرار گرفته به طور کلی با انواع دوربین های مدار بسته ، موارد کاربرد هر کدام از دوربین ها ، مزایا و معایب و … آشنا خواهید شد. همچنین به دوربین های مدار بسته اصطلاحا CCTV گفته می شود که مخفف واژه  Close Circuit Television می باشد.

آشنایی ‫اﻧﻮاع دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ‬:
‫1- ﺳﻘﻔﻲ ﻳﺎ  ‪: Dome

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي داﺧﻠﻲ ـ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ دورﺑﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد.

‫2- ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ‪ :Box‬

ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ) روي ﺧﻮدﺷﺎن ﻟﻨﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻟﻨﺰﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ( . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد.

‫3-ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ(دﻳﺪ در ﺷﺐ  ﻳﺎ ‪ Infra Red‬ ﻳﺎ ‪: ( IR‬

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﻢ ﻧﻮر و ﺑﻲ ﻧﻮر  ‬

‫4- ﻣﺘﺤﺮك ‪ PT‬و ‪ PTZ‬ﻳﺎ  ‪: Speed Dome‬

ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ ـ ﻋﻤﻮدي و داراي زوم ـ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﻘﻔﻬﺎي‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻳﺎ ﺳﺮﺑﺎز  ‬ ‫ ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫‪ : CCD‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﭘﺮدازش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارد . ﻛﻼً در دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي‬ ‫ﺳﻮﻧﻲ ‪ ، sony‬ﺷﺎرپ ‪ sharp‬و ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ ‪ Panasonic‬ﺳﺎزﻧﺪه ‪ CCD‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ‪ CCD‬ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ اﻧﺪازه‬ ‫را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻨﭻ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ‪ CCD‬ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار 3/1 اﻳﻨﭻ و 4/1 اﻳﻨﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ‪ 1/2 CCD‬اﻳﻨﭻ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺧﻄﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دورﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

همچنین قابل ذکر است این فایل آموزشی از مجموعه ی آنچه یک مهندس برق بداند انتخاب و روی سایت قرار داده شده است که این مجموعه شامل صدها فایل PDF آموزشی که هر مهندس برق باید در مورد آنها اطلاعات داشته باشد را شامل می شود . که می توانید این مجموعه آموزشی را از اینجا دانلود کنید.

 

 همچنین فیلم های آموزشی دوربین های مدار بسته به زبان فارسی در سایت موجود است که از اینجا هم می توانید این فیلم ها را دانلود کنید.

 

برای مطالعه کامل مقاله فوق فایل پیوست را دانلود کنید

 

پسورد : skydoc.ir

 

    نام فایل : CCTVintro(skydoc Ir)
    حجم فایل : 150.6 KiB
    تعداد دانلود : 425 بار
    پسورد فایل : skydoc.ir
دسامبر 3rd, 2013 | دسته : تاسیسات |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر