دانلود و خرید ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ تولید ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو‬

نام طرح توجیهی آماده برای خرید :  ‫تولید ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو

مقدار تولید اسمی در سال :  50 هزار عدد

ایجاد اشتغال به صورت مستقیم برای 22 نفر

قیمت طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو : فقط 1600 تومان – ارزانتر از تمامی فروشگاه های دیگر .

مقدار سود ویژه : 1113

مدت زمان برگشت کامل سرمایه : 38 ماه

نرخ بازدهی سرمایه : 31 درصد

پمپ ترمز خودرو

پمپ ترمز خودرو

‫ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ آن ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻨﺪر از ﺟﻨﺲ ﭼﺪﺗﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي‬ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دراﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎري ﻗﺮار‬ ‫ﮔﻴﺮد.‬مجریان محترم این طرح توجیهی باید توجه داشته باشند برای داشتن کیفیت محصولات ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ وﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .‬

توجه داشته باشید که بعد از پرداخت ، لینک دانلود برای شما فعال خواهد شد.

لینک خرید طرح توجیهی تولید ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو۱6۰۰ تومان

برای خرید مقاله روی عکس زیر کلیک کنید

خرید پمپ ترمز خودرو

خرید پمپ ترمز خودرو

سپتامبر 7th, 2013 | دسته : طرح تولیدی |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر