آموزش تصویری جلوگیری از حذف یک فایل توسط نود۳۲

در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ، ﻧﺤﻮه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ‪ ESET Smart Security‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

وﻗﺘﯽ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آن ، وﯾﺮوس ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ:‬

etemadsazi-nod32-1

etemadsazi-nod32-1

ﻗﺪم اول ِاﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی در ﻫﺮ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ِ ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؛ آنﮔﺎه آن‬
‫را اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ. ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﺑﺮ روی ‪ Icon‬آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ‪  ‬ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ﮐﻨﯿـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ‬ Temporarily disable protection‬را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬

etemadsazi-nod32-2

etemadsazi-nod32-2

‫از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدنِ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﯿﮏ ‪ Do not ask again‬را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Yes‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ:‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد‬  ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ‪ OK‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ:‬

etemadsazi-nod32-3

etemadsazi-nod32-3

ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪ Icon‬آن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.‬

‫ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞِ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ، از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ، روی ‪ Tools‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روی ‪ Quarantine‬ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬

etemadsazi-nod32-4

etemadsazi-nod32-4

‫روی ‪ Record‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Restore‬و ﺳﭙﺲ ‪ Yes‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎل وارد ﻗﺴﻤﺖ ‪ Setup‬ﺷﺪه و روی ﻋﺒﺎرت ‪ Computer‬ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬
‫روی ﻟﯿﻨﮏ ‪ Edit exclusions‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺎز ﺷﻮد:‬

etemadsazi-nod32-5

etemadsazi-nod32-5

etemadsazi-nod32-6

etemadsazi-nod32-6

etemadsazi-nod32-7

etemadsazi-nod32-7

 

روی دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﻞ ِﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ:‬

etemadsazi-nod32-8

etemadsazi-nod32-8

‫ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ‪ OK‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﻨﻮن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓ ﺎﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﯾﮏ‬ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ، ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤـﻞِ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ِآن ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﭙﺲ‬  ‫اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬

etemadsazi-nod32-9

etemadsazi-nod32-9

‫ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.‬

‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، دوﺑﺎره روی ‪ Icon‬آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ ‪ Enable protection‬را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ ‪ Icon‬ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد:‬

etemadsazi-nod32-10

etemadsazi-nod32-10

 برای دریافت مقالات آموزشی بیشتر در مورد آنتی ویروس نود ۳۲ به بخش آنتی ویروس در قسمت موضوعات مراجعه کنید.

منبع : اسکای داک – skydoc.ir

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۲ | دسته : آنتی ویروس |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
روح الله :

سلام
عالی بود
ممنون

فتاح :

از توضیح مفصل و قشنگ شما بینهایت متشکرم

farhad :

ممنون از شما

امیرحسین :

دسستت درد نکنه

مصطفی :

خیلی ممنون

mahdi :

ممنون از سایت خوبتون

mahdi :

عالییییییییییی بود

مجید :

مرسی خیلی بدرد بخور بود

riza :

این روشو واسه برنامه web feer رفتم مشکل ویروسش حل شد ولی هیچ سایتیم باز نمیکنه
لطفا راهنمایی کنین

حسن :

عالی بود بسیار از زحمات شما عزیزان متشکرم.

فرزاد :

قا با تشکر فراوان ازوبسایتتون
کل مطالب که گذاشته بودی رو خوندم خیلی ام عالی ی سوالی دارم من ی برنامه power dvd دانلود کردم ی بار نصبش کردم ی فایلشو ویروسی شناخت منم گزینه clean و زدم برنامه نصب شد اما اجرا نشد دوباره حذف کردم نصب کردم اندفه زدم no action می خواهم بدونم این فایل الان قرنطینه شده و من میخوام که به این فایل حواصش باشه که مشکلی برای کامپیوتر ایجاد نکنه
با تشکر

Mahdi Admin :

با سلام دوست عزیز

اون فایلی که زدید حذف کرده خود نرم افزار نبوده بلکه کرکش بوده که ویروس شناخته اونو . حالا می تونید اینو فایل و به نود ۳۲ اعتماد سازی کنین تا دوباره پاکش نکنه.

با تشکر

mahmood hamoleh :

ممنون از کمکتون

رضا :

مرسی

مهدی :

ممنوووووووووووووون خیلی کارگشا بود

الهم :

ب این میگن ی سایته مفید

ارسلان :

عالی بود تشکر

کمیل :

دمت گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

salman :

khodayi kareton doroste nejatam dadin

alia3 :

دمت گرم اعصابم خورد شد انقد دانلود منیجیرمو restore کردم

شایان شایته :

دمتون گرم بابا، میخواستم ایستو پاک کنم زد همه ی کرکامو داغون کرد ، حالا حرف همو میفهمیم 😀

ایمان :

تشکر خیلی عالی بود

احمد :

با سلام اگر این کارو انجام دادم هیچ مشکلی برای کامپوتر بوجود نمیاد مثلا” کامپیوتر ویروسی بشه یا خراب

Mahdi Admin :

احتمال داره ویروسی بشه ولی بعضی از کرک ها و نرم افزار ها رو اشتباها ویروس تشخیص میده که توی این مورد قابل استفاده هست.

BAHMAN :

ممنون مشکل متعارفی ومتداولی را برطرف نمودید.

سعید :

سلام خیلی ممنون عالی و جالب بود. استفاده کردم
موفق باشید 😉

فرید :

ممنون از آموزشتون

علی :

با سلام توی انتی ویروس اسمارت ورژن ۹ چطوریه؟
لطفا به ایمیل پاسخ رو بفرستید.
ممنون

هیمن :

عالی بود عالی

hassan :

دمت گرم

عباس :

سلام ، ی سوال داشتم خدمتتون : توی ورزن ۹ نود ۳۲ باید تایپ کنیم آدرسو آیا؟
من هرچی تایپ کردم درست نشد.


افزودن نظر:مهندس +1 یادت نره !