آموزش تصویری رفع مسدودی سایت ها توسط NOD32

اگر شما هم در هنگام وب گردی هنگام ورود به بعضی از سایت ها با خطای مسدود بودن سایت توسط آنتی ویروس نود 32 با خطای زیر مواجه می شوید کافی است این مطلب آموزشی را با دقت خوانده و مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید .

unlock-nod32-1

unlock-nod32-1

‫ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ، اﺑﺘﺪا آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ F5 ‬روي ‪ Keyboard‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎز ﺷﻮد. از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،‬  ‫ﺑﺮ روي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ‪ ‬ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎرت ‪ Web and email‬ﺑﺮاي ﺑﺎز ﮐﺮدن زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:‬

unlock-nod32-2

unlock-nod32-2

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ‪  ‬ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎرت ‪ Web access protection‬ﺑﺮاي ﺑﺎز ﮐﺮدن زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.‬

 ‫روي ‪ URL address management‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.‬

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ List active‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﮕﺎه دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

 ‫ﺳﺘﺎره – ﻧﻘﻄﻪ – ﺳﺘﺎره‬    ‫ *.*

unlock-nod32-3

unlock-nod32-3

unlock-nod32-4

unlock-nod32-4

 

‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ‪ ، OK‬ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﺷﻮﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ‪ Add‬ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ‪  skydoc.ir ‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ‪ Add‬ﮐﻨﯿﺪ: *‪ *skydoc.ir‬ﯾﻌﻨﯽ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺘﺎره ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.‬

 

‫اﯾﻦ روش در  آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ‪ ESET Smart Security‬ﺑﺮ روي اﻧﻮاع وﯾﻨﺪوزﻫﺎي ‪ 32-Bit‬و ‪ 64-Bit‬ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

آموزش های دیگری برای آنتی ویروس نود32 وجود دارد برای  دریافت آموزش های بیشتر به قسمت آنتی ویروس در قسمت موضوعات مراجعه کنید

منبع : skydoc.ir

سپتامبر 1st, 2013 | دسته : آنتی ویروس |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
pourya :

مرسی دارید….

reza :

سلام خیلی ممنون بابت آموزش های خوبتون…امیدوارم کیفیت آموزشاتون همیشه همینجور عالی باشه 😉

حسنا :

مررررررررررررررسی


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر