آموزش تصویری رفع مسدودی سایت ها توسط NOD32

اگر شما هم در هنگام وب گردی هنگام ورود به بعضی از سایت ها با خطای مسدود بودن سایت توسط آنتی ویروس نود ۳۲ با خطای زیر مواجه می شوید کافی است این مطلب آموزشی را با دقت خوانده و مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید .

unlock-nod32-1

unlock-nod32-1

‫ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ، اﺑﺘﺪا آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ F5 ‬روی ‪ Keyboard‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎز ﺷﻮد. از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،‬  ‫ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ‪ ‬ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎرت ‪ Web and email‬ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:‬

unlock-nod32-2

unlock-nod32-2

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ‪  ‬ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎرت ‪ Web access protection‬ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.‬

 ‫روی ‪ URL address management‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.‬

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ List active‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﮕﺎه دﮐﻤﻪ ‪ Add‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

 ‫ﺳﺘﺎره – ﻧﻘﻄﻪ – ﺳﺘﺎره‬    ‫ *.*

unlock-nod32-3

unlock-nod32-3

unlock-nod32-4

unlock-nod32-4

 

‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ‪ ، OK‬ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ‪ Add‬ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ‪  skydoc.ir ‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ‪ Add‬ﮐﻨﯿﺪ: *‪ *skydoc.ir‬ﯾﻌﻨﯽ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺘﺎره ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.‬

 

‫اﯾﻦ روش در  آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ‪ ESET Smart Security‬ﺑﺮ روی اﻧﻮاع وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ ۳۲-Bit‬و ‪ ۶۴-Bit‬ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

آموزش های دیگری برای آنتی ویروس نود۳۲ وجود دارد برای  دریافت آموزش های بیشتر به قسمت آنتی ویروس در قسمت موضوعات مراجعه کنید

منبع : skydoc.ir

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۲ | دسته : آنتی ویروس |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
pourya :

مرسی دارید….

reza :

سلام خیلی ممنون بابت آموزش های خوبتون…امیدوارم کیفیت آموزشاتون همیشه همینجور عالی باشه 😉

حسنا :

مررررررررررررررسی


افزودن نظر:مهندس +1 یادت نره !