دانلود جزوه ی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذیه ی اﺿطراری (UPS)

UPS مخفف واژه ی unintrruptable power system می باشد .که ‫از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﺿطراری ﺑرای ﻣواﻗﻊ ﺣﺳﺎس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.اﻟﺑﺗﮫ از اﻧواع‬ ‫اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ‪ups‬ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺑرق ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﺗﻣﯾز ﻧﯾز‬ ‫از ان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

دانلود جزوه ی برق اضطراری

دانلود جزوه ی برق اضطراری

وظﺎﯾف یک ‪:ups‬‬

١. ‪:Backup mode‬
ھﻧﮕﺎم ﻗطﻊ ﺑرق از آن‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.‬
‫٢. ‪:Standby mode‬
ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺷﮑل‬ ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ از ھرﮔوﻧﮫ …,‪spikes,sags‬‬ ﺑرای ﺑﺎرھﺎی ﺣﺳﺎس:اﺗﺎق ﻋﻣل، اﺗﺎق ﻛﺎﻣﭘﯾوﺗر‬ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و…‬ .

 

8 ﻣﺷﮑل ﻣﻣﮑن در ﮐﯾﻔﯾت ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ که به صورت خلاصه وار اینجا بیان می شود که می توانید موارد کامل آن را در داخل جزوه مطالعه کنید.

 

١. ‪:Harmonis distoration‬

ﺗﺧرﯾب در ﺷﮑل ﻣوج ﺳﯾﻧوﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث‬  ‫ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﺳﯾم و ﻓﯾوز ﻣﯽ ﺷود.‬

‫٢. ‪Line noise‬‬

٣. ‪:Frequency deviation‬

ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف از ﻓرﮐﺎﻧس(50-60 هرتز) ‫ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧوﺳﺎن ﺳرﻋت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺧواھد ﺷد.‬

‫۴. ‪:Over voltage‬

اﺿﺎﻓﮫ وﻟﺗﺎژ ﮐﮫ ﻣﺛﻼ در ﯾﮏ ﭘرﯾود ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗن ﻻﻣﭘﮭﺎی‬  ‫رﺷﺗﮫ ای ﻣﯽ ﺷود.‬

 ‫۵. ‪:Voltage sag‬

حتی در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐم ﺑﺎﻋث ﺳوﺳوزدن ﻻمپ ھﺎ می ﺷود.‬

 

پسورد : skydoc.ir

منبع : اسکای داک دات آی آر

    نام فایل : Ups-(skydoc Ir)
    حجم فایل : 439.4 KiB
    تعداد دانلود : 790 بار
    پسورد فایل : skydoc.ir
آگوست 26th, 2013 | دسته : تاسیسات |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
احسان‏ ‏كرمانشاهى :

مرسى‏ ‏از‏ ‏زحمات‏ ‏شما‏ ‏بزكواران


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر