دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﻨﮓ ﺧﻮدرو‬

نام محصول تولیدی: تولید رینگ چرخ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح : 160 هزار عدد در سال

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد‬ : اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري و واﻧﺖ

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪه : ورق ﻓﻮﻻدي– رﻧﮓ- ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

اشتغال زایی : 45 نفر

قیمت طرح توجیهی : 1600 تومان(ارزانتر از تمامی فروشگاه های دیگر )

طرح توجیهی رینگ خودرو

طرح توجیهی رینگ خودرو


‫در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ رﯾﻨﮓ ﭼﺮخ ﺧﻮدرو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع در ﻣﺪﻟﻬﺎ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي‬ ‫ﮐﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﻮاع آن را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺠﺰا از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ‬

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

‫1 – رﯾﻨﮕﻬﺎي ﭼﺪﻧﯽ‬

‫2 – رﯾﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي‬

‫3 – رﯾﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ‬

‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮع ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﻨﮕﻬﺎ ﻫﻢ از‬ ‫ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع رﯾﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫آن رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ و ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﯾﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

رﯾﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد و‬ ‫اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﯾﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ از اﯾﻨﺮو ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ رﯾﻨﮕﻬﺎي اﺳﭙﺮت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ رﯾﻨﮕﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﻨﮕﻬﺎي ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وزن رﯾﻨﮕﻬﺎي‬ ‫آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از وزن ﻧﻮع ﻓﻮﻻدي و ﭼﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از رﯾﻨﮕﻬﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﯾﻨﮕﻬﺎي ﻓﻮﻻدي و ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودي از‬ ‫ﺧﻮدرو ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .‬

توجه کنید که لینک دانلود بعد از پرداخت برای شما فعال خواهد شد.

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﻨﮓ ﺧﻮدرو‬ فقط 1500 تومان

برای خرید مقاله روی عکس زیر کلیک کنید

تولید رینگ خودرو

تولید رینگ خودرو

 

آگوست 24th, 2013 | دسته : طرح تولیدی |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر