دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﻜﻮرﻳﺖ 1500 تومان

‫ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﻜﻮرﻳﺖ

نوع تولیدات : ﺷﻴﺸﻪ ﺳﻜﻮرﻳﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 12000 متر مربع

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : 27 نفر

قیمت طرح توجیهی : ۱۵۰۰ تومان (ارزان تر از تمامی فروشگاه های مشابه )

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت

‫ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي در اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺲ ﻛﻬﻦ دارد . ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ اﺷﻴﺎء ﻇﺮوف‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ اي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻮام ﻋﻴﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ 3500‬ ‫ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻋﻴﻼﻣﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎده‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . از اﺑﺘﻜﺎرات اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺷﻴﺸﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬.
‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آن را ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ . ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ” در ﻳﻚ زﻣﺎن واﺣﺪ در ﭼﻨﺪ‬ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺪاول ﮔﺸﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻴﺸﻪ اي را در ﻧﻘﻄﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﺮاش و ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر‬ دارﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﺮﻗﻲ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ‬.

بعد از پرداخت ، لینک دانلود برای شما فعال خواهد شد.

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﻜﻮرﻳﺖ 1500 تومان

برای خرید مقاله روی عکس زیر کلیک کنید

خرید طرح توجیهی تولید شیشه

خرید طرح توجیهی تولید شیشه

 

آگوست 23rd, 2013 | دسته : طرح تولیدی |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر