خرید طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن

‫ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ, در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬

موضوع طرح توجیهی : بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ:

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮاﻧﻮل از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﻳﻠﻮن 300 تن

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﻧﺎﻳﻠﻜﺲ و ﭼﺎپ روي آن‬ 150 تن

اشتغال زایی برای 18 نفر

قیمت طرح توجیهی : 1500 تومان (ارزان تر از تمامی فروشگاه های مشابه )

طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

1- دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﺎت: ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻮاد از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻧﺮﻣﻲ و ﺳﺨﺘﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ.‬

2- ﺧﺮد ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن: ﻣﻮاد ﻧﺮم و ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺧﺮد ﮔﺮدﻧﺪ. اﻧﺪازه ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد داراي اﻧﺪازه اي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ اﻳﻨﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬
3- ﺷﺴﺘﺸﻮ: ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ, ذرات ﺳﺨﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي آﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻮدرﻫﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.‬
4- آب ﮔﻴﺮي و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن: ذرات ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه داراي آب و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻛﻮره ﺣﺮارﺗﻲ رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫زداﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬

5-ﮔﺮاﻧﻮل ﻛﺮدن: ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ذرات آﺳﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﺪﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮاد دﺳﺖ اول,‬ ‫ذرات آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻮل درآﻳﻨﺪ. اﻛﺴﺘﺮودرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ‪ PVC‬ﻳﺎ‬ ‫‪ PET‬و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.‬
‫ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮش ﺳﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان رﻧﮕﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﻓﺰود. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺿﺎﻳﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺧﻨﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

بعد از پرداخت ، لینک دانلود برای شما فعال خواهد شد.

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن  1500 تومان

برای خرید مقاله روی عکس زیر کلیک کنید

خرید طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

خرید طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

 

آگوست 22nd, 2013 | دسته : بازیافت |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر