دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

اﻣﺮوزه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻳﻖ را  به حداقل برساند و همچنین ﺑﺮاي اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد  . برای تشخیص حرکت از اثرات سه ﮔﺎﻧﻪ آن ﻳﻌﻨﻲ دود ﺣﺮارت و ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  . . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ در  دو ﻧﻮع ﻋﺎدي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اند.

دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

دانلود گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

 

اﺟﺰﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  :
.

– تجهیزات تشخیص حریق (دتکتور ها)

–  ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻋﻼم  حریق ( آژیرها ، فلاشر ها و … )

–  ﻣﺮﻛﺰ کنترل یا پنل مرکزی ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ را برعهده دارد .

.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ   .

.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﻳﻖ( دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ) :

.
دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در شکل ها و مدل های مختلفی ساخته می شوند . معمولا این دتکتورها به رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻘﻔﻲ ﻳﺎدﻳﻮاري روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﻳﻖ و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ کنترل می باشد.

.

برای دانلود کامل این گزارش کار آموزی کافی است با پرداخت فقط 3000 تومان این مقاله را خریداری کرده و به صورت آنلاین آن را تحویل بگیرید.

.

خرید اینترنتی گزارش کارآموزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰي

قیمت : 3000 تومان

تعداد صفحات گزارش کار : 52 صفحه

برای خرید کافی است در ادامه بر روی خرید کلیک نمایید تا بعد از پرداخت آنلاین گزارش کار را به صورت آنی تحویل بگیرید

.

.

نوامبر 20th, 2014 | دسته : تاسیسات |


افزودن نظر:فروشگاه دی وی دی اسکای داک
مهندس +1 یادت نره !
 آموزش ساخت فرستنده و گیرنده تصویر