آموزش تصویری غیرفعال کردن موقت آنتی ویروس آواست

به دلیل استقبال دوستان از مطالب آموزشی امروز قصد دارم آموزش تصویری و قدم به قدم غیرفعال کردن موقت آنتی ویروس آواست را که یکی از بهترین آنتی ویروس ها می باشد که از سرعت و قدرت ویروس یابی بالایی برخوردار است را روی سایت قرار دهم. دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم بریم سراغ آموزش قدم به قدم غیرفعال کردن موقت آنتی ویروس آواست.

آموزش غیرفعال کردن آواست

آموزش غیرفعال کردن آواست

‫ﺑﺮ روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ‪ Right Click‬ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪی ‪  avast! shields control‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ، ﮔﺰﯾﻨﻪی‬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬

آموزش غیرفعال کردن آواست

آموزش غیرفعال کردن آواست

آموزش Deactive کردن avast

آموزش Deactive کردن avast

Deactivation Method avast

Deactivation Method avast

ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﮐﺮدنِ ﻣﺠﺪد آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﺑﺮ روی ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬

 

how to deactive avast

how to deactive avast

active & deactive avast antivirus

active & deactive avast antivirus

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ‪ Avast Internet Security‬ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ ۳۲-Bit‬و ‪  ۶۴-Bit‬ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ﻟﻄﻔﺎً ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ ﻫﺮ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ، از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.‬

منبع : اسکای داک

دی ۱۵ام, ۱۳۹۲ | دسته : آنتی ویروس |

نظرات دیگران در مورد این مطلب :
علی :

مرسی


افزودن نظر:مهندس +1 یادت نره !